Палата податкових консультантів України
Про професію
Хто такий податковий
консультант, вимоги, перелік і
вартість послуг та ін.
Семінари/Вебінари
Семінар «Актуальні питання опо
даткування податкова лібералі
зація» 4 Грудня 2015 р.
Новини
Найважливіші новини Палати
податкових консультантів
Питання
Актуальні питання

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях. Основна ціль його діяльності – це мінімізація ризиків юридичних та фізичних осіб у сфері оподаткування...

Cемінар «Актуальні питання оподаткування: податкова лібералізація»

Податкова лібералізація: що пропонує проект закону №3357? Найсвіжіші роз'яснення та відповіді на всі технічні питання від наших експертів!

З гордістю повідомляюємо, що Палата податкових консультантів кропіткою роботою та командними зусиллями завершила грант ICAP Єднання.
Безмежно вдячні за можливість працювати над таким цікавим проектом.
Далі тільки більше.

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях...

Слідами бенефіціара


Концепція бенефіціарного власника з'явилася у вітчизняному законодавстві, як відомо, завдяки бажанню податкових органів знайти... ефективний інструмент боротьби...

Інтерв'ю с Головою Палати податкових консультантів Киргизстана


Стаття доступна в російській редакції...

12 кроків припинення діяльності Благодійного фонду


Закономірно, що на етапі припинення діяльності громадської організації чи благодійного фонду можуть виникати ряд питань...

Кодекс професійної етики членів палати податкових консультантів україни

Даний Кодекс встановлює обов’язкові для кожного члена Палати податкових консультантів правила поведінки та етичні вимоги щодо діяльності Податкових консультантів з метою досягнення високих моральних та професійних стандартів професії Податкового консультанта в Україні.

При здійсненні професійної діяльності член Палати податкових консультантів чесно, розумно, сумлінно, кваліфіковано, принципово і своєчасно виконує свої обов'язки, активно захищає права, свободи та інтереси платників податків та державних органів, що відповідають за питання оподаткування, усіма не забороненими законодавством засобами, керуючись Конституцією України, законодавством України та цим Кодексом.

Положення даного Кодексу не замінюють норми законодавства, що регулюють діяльність Податкового консультанта, але містять посилання на дії і поведінку в багатьох ситуаціях, що зустрічаються у професійній діяльності Податкового консультанта.

Значення даного Кодексу

Податковий консультант – це фізична особа, яка пройшла спеціальне навчання, склала кваліфікаційний іспит та здійснює свою діяльність щодо посередництва між клієнтом-платником податків та державним органом, що відповідає за питання оподаткування. Дана діяльність здійснюється із метою розвитку податкової культури та дисципліни як платників податків, так і представників державних органів, що відповідають за питання оподаткування, а також сприяє підвищенню ефективності податкової системи в Україні, підвищенню інвестиційної привабливості України, розвитку бізнесу, його податкової грамотності і свідомості.

Державний орган, що відповідає за питання оподаткування – це державний податковий орган, що є уповноваженим на момент здійснення правовідносин відповідно до норм законодавства України.

Клієнт-платник податків – це фізична та/або юридична особа, представництво, установа та ін.

Загальні принципи поведінки

У своїй професійній діяльності та за її межами Податковий консультант зобов’язаний вести себе таким чином, щоб збільшити довіру суспільства до Палати податкових консультантів і її членів.

Податковий консультант зобов’язаний виконувати свої професійні (посадові) обов'язки із дотриманням нормативно-правових актів України, а також Статуту Палати податкових консультантів, рішень Дирекції Палати податкових консультантів і рішень, прийнятих на Загальних зборах Палати податкових консультантів України.

Податковий консультант у межах професійної діяльності виконує наступні функції:

  • захищає честь, гідність і традиції своєї професії;
  • ділиться знаннями та досвідом з іншими колегами;
  • використовує всі можливості для поліпшення якості роботи податкових консультантів;
  • зберігає гідність у всіх життєвих ситуаціях, як пов'язаних з професійною діяльністю, так і в особистій сфері та гідність інших людей

Податковий консультант використовує всі повноваження, визначені законодавством з метою захисту інтересів суспільства. Позапрофесійні інтереси податкового консультанта не впливають на виконання ним посадових обов'язків.

Податковий консультант не впливає на посадових осіб з метою отримання особистої вигоди, не зловживає службовим становищем та інформацією, яку він отримав при виконанні своїх обов'язків.

Незалежність

Податковий консультант під час здійснення своєї професійної діяльності повинен бути повністю незалежним у професійному, моральному та фінансовому аспекті.

Професійна незалежність Податкового консультанта ґрунтується на забороні обіймати керівні посади або бути власником (пов’язаною особою) організації, якій надаються послуги. Також Податковий консультант не повинен обіймати посаду в податковій службі та в інших державних структурах, яким надані функції із контролю та перевірки діяльності підприємств та організацій.

Моральна незалежність Податкового консультанта передбачає відсутність родинних або особистих взаємовідносин Податкового консультанта із керівним складом клієнта – організації, що знаходиться на обслуговуванні.

Фінансова незалежність передбачає відсутність у Податкового консультанта особистої зацікавленості в справах клієнта та отриманні прибутку клієнтом.

Під час надання послуг Податковий консультант повинен оцінити та уникнути можливого тиску на нього з метою збереження незалежності його діяльності або взагалі відмовитись від виконання завдань та робіт, у яких існує ризик втрати незалежності думки або незалежності поведінки.

Принцип незалежності також застосовується, як у випадках представлення інтересів клієнта, так при вирішенні конфлікту інтересів, який може виникнути між Податковим консультантом, клієнтом, податковими органами та іншими зацікавленими сторонами.

Об’єктивність

При підготовці висновків, суджень, рекомендацій та інших послуг податковий консультант повинен дотримуватися принципу об’єктивності та неупередженості. Податковий консультант також зобов’язаний виявляти та виключати ситуації та обставини, за яких професійні послуги не можуть бути надані об’єктивно або надаватимуться із порушенням інших заборон, закріплених у внутрішніх документах Палати податкових консультантів та/або в нормах чинного законодавства України.

Податковий консультант не може діяти під впливом факторів, викликаних суб’єктивними чинниками, упередженим ставленням або під тиском.

Висока кваліфікація, компетентність та професійність

Податковий консультант для належного виконання своїх функцій повинен мати достатній рівень професійних знань, а також накопичений практичний досвід, працювати над постійним підвищенням кваліфікації.

Податковий консультант має право відмовитися від виконання завдань та послуг, не маючи впевненості в достатності своїх знань та рівні кваліфікації для виконання цих завдань на належному професійному рівні.

Податковий консультант зобов’язаний утримуватися від дій, які можуть дискредитувати податкове консультування як професійний узагальнений вид діяльності та засади етики професії.

Особиста відповідальність

Під час здійснення своєї професійної діяльності Податковий консультант несе особисту відповідальність за якість наданих ним послуг, а також якість послуг, що надаються під його керівництвом. У випадку порушення зобов’язань Податковим консультантом, до нього застосовується дисциплінарна відповідальність, встановлена внутрішніми правилами Палати податкових консультантів, а також інша відповідальність, встановлена діючим законодавством України.

Принциповість та законність

При виконанні своїх функцій та завдань податковий консультант дотримується норм діючого законодавства України та спонукає інших до його беззастережного виконання. Усі спеціалісти, що під керівництвом податкового консультанта залучаються до виконання ним робіт та послуг, також повинні діяти лише в межах закону та права.

Податковий консультант не повинен надавати професійні послуги з метою ухилення від сплати податків, а також розробляти методи і способи незаконних операцій з цією метою. Податковий консультант також повинен чітко розмежовувати дії з податкового планування та дії, спрямовані на ухилення від їх сплати.

Позиція Податкового консультанта щодо законності будь-якої діяльності є принциповою та безумовною. Податковий консультант особисто не вдається до будь-яких обманних та протиправних дій і не використовує засоби та методи, що є протизаконними.

Конфіденційність

У своїй діяльності Податковий консультант керується інтересами клієнта. Інформація, що стала відомою Податковому консультанту під час його професійної діяльності, є конфіденційною та не підлягає несанкціонованому розголошенню. Податковий консультант повинен переконатись, що такої конфіденційності дотримується кожна людина, яка залучається до виконання завдань клієнта, має доступ до неї та внутрішніх документів Податкового консультанта.

Дотримання конфіденційності вимагає нерозголошення службової інформації та комерційної таємниці третім особам. Також Податковий консультант не використовує інформацію, отриману під час виконання робіт, в особистих цілях або в інтересах третьої сторони. Розкриття інформації клієнта, яка стала відомою Податковому консультанту у процесі виконання ним своїх функцій, можливе лише за дорученням клієнта або у випадках, передбачених чинним законодавством України, у т.ч. і після припинення професійної діяльності.

Репутація

Податковий консультант повинен у будь-яких своїх діях керуватись міркуваннями доброї репутації професії та утримуватись від поведінки, яка б могла завдати цій репутації шкоди.

Чесність

Податковий консультант повинен бути відвертим та чесним у ділових та професійних відносинах.

Реклама послуг Податкового консультанта повинна відображати дійсний професійний рівень та нести правдиву інформацію щодо можливого результату робіт та послуг, що будуть надані Податковим консультантом клієнту. Член Палати податкових консультантів не має права використовувати антирекламу щодо послуг інших Податкових консультантів або використовувати метод антиреклами під час рекламування своїх послуг.

Культура поведінки

Податковий консультант повинен як у своїй діяльності, так і в приватному житті, забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводити себе гідно та стримано, зберігати самоконтроль і витримку. При здійсненні своєї професійної діяльності податковий консультант повинен мати пристойний зовнішній вигляд.

Верхнє меню: 

Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/ppk/ppk.org.ua/www/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52